BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCIBEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC

Bezplatná právna pomoc vo forme právne poradenstvo v ústnej a písomnej forme, je advokátov, ktorí sú účastníkmi štátny systém bezplatnej právnej pomoci, a aby sa ich žiadostí, sťažností, petícií a iných právnych dokumentov v nasledujúcich prípadoch:

) uzatváranie, zmeny, zánik, zrušenie realitné transakcie, štát zápis práv k nehnuteľnostiam, a transakcií s ním (v prípade bytu, bytového domu alebo ich častí sú len priestoroch občan a jeho rodina);

) uznanie práva na priestory, poskytovanie priestorov na základe zmluvy o sociálnych prenájom, zmluvy na nájom priestorov určených na bývanie o deti-siroty a deti ponechané bez rodičovskej starostlivosti, osoby z radov deti-siroty a deti ponechané bez rodičovskej starostlivosti, zrušenie a ukončenie zmluvy sociálnych prenájom priestorov, vysťahovanie z priestorov (v prípade bytu, bytového domu alebo ich častí sú len priestoroch občan a jeho rodina), zrušenie a zánik nájmu dohoda,určené pre deti-siroty a deti ponechané bez rodičovskej starostlivosti, osoby z radov deti-siroty a deti ponechané bez rodičovskej starostlivosti, vysťahovanie z povedal priestorov;

) prijatie a výhrada vlastníckeho práva k pozemku, právo trvalého (trvalé) použitie a právo na život dedičné vlastníctvo pozemku (v prípade, ak sa na poistné plnenie pozemok alebo jeho časť môže nájsť dom alebo jeho časť, ktorý je len obytných priestorov občana a jeho rodiny);

) ochranu práv spotrebiteľov (v poskytovaní verejných služieb);

) neplnenie povinností zamestnávateľa na uzavretie pracovnej zmluvy v rozpore záruky stanovené podľa zákonníka Práce, obnovením, regeneráciou z príjmov, vrátane za obdobie nútenej absencii, náhradu morálnej škody spôsobenej nezákonným akcií (alebo nečinnosť) zamestnávateľ;

) uznanie občan nezamestnaných a vytvorenia dávky v nezamestnanosti;

) náhrada škody spôsobená smrť živiteľa, poranenie alebo iné poškodenie zdravia, práce spojené s činnosťou alebo núdzové;

) ustanovenie opatrení sociálnej podpory, vykresľovanie k potrebným občanov, štátnej sociálnej pomoci, poskytovanie dotácie na platby, priestorov a pomôcok;

) vymenovanie, výpočet a výplata dôchodkov pre starobných, invalidných dôchodkov a pozostalých dávky, dávky pri dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, nezamestnanosť v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, paušálnu sumu za narodenie dieťaťa, mesačné príspevky na starostlivosť o dieťa, sociálne výhody na pohreb;

) zriadenie a spor otcovstva (materstvo), výživného;

) prijatie úschovy alebo opatrovníctva nad deti-siroty a deti ponechané bez rodičovskej starostlivosti, uzavretí dohody o vykonávaní starostlivosť alebo starostlivosti o takéto deti;

) ochrana práv a oprávnených záujmov siroty a deti ponechané bez rodičovskej starostlivosti, osoby z radov deti-siroty a deti ponechané bez rodičovskej starostlivosti;

) rehabilitáciu obetí politických represie;

) obmedzenie spôsobilosti na právne úkony;

) odvolanie proti porušovaniu práv a slobôd občanov na poskytovanie psychiatrickej pomoci;

) zdravotno-sociálne skúmanie a rehabilitáciu invalidov;

) odvolací súd akty štátnych orgánoch, v orgánoch miestnej samosprávy a predstaviteľov;

) obnova majetku práva, morálne práva porušené v dôsledku krízovej situácie, náhrada škody spôsobené núdze